Czym są PIT 40A PIT 11A?

Trwa gorący okres rocznych rozliczeń podatkowych. Nie wszyscy jednak muszą “walczyć” z formularzami podatkowymi. Jest bowiem grupa osób, za które zrobi to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest on bowiem zobowiązany do przekazania urzędowi skarbowemu informacji związanych z wysokością dochodów (jaką stanowią emerytury i renty) uzyskanych w minionym roku podatkowym.

Osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe i nieotrzymujące dochodów z innych niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych  i KRUS źródeł,  otrzymają wypełniony formularz PIT-40A,  który może być traktowany jako pełnowartościowe roczne zeznanie podatkowe. Druk PIT 40A trafia również do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika urzędu skarbowego. Jeśli otrzymamy od organu emerytalno-rentowego PIT 40a, oznacza to, że nie trzeba już indywidualnie sporządzać zeznania rocznego i wypełniać niejednokrotnie skomplikowanych dla starszych osób formularzy.

Nie wszystkich emerytów i rencistów może rozliczyć ZUS

Osoby, które oprócz emerytury lub renty otrzymywały wynagrodzenie z innych niż organ emerytalno rentowy źródeł, w tym z tytułu różnego rodzaju umów o pracę, umowy zlecenie lub np. z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki,  same będą musiały rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć stosowną deklarację podatkową. Jednak nie tylko uzyskanie (oprócz renty czy emerytury) dodatkowych dochodów narzuca obowiązek składania deklaracji podatkowej. Konieczne jest to również w sytuacji kiedy podatnik ma zamiar skorzystania z przysługujących mu ulg, np. ulgi na Internet, rehabilitacyjnej, czy chce przekazać 1% na cele statutowe wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wypełnienie właściwej deklaracji PIT jest konieczne również w przypadku wspólnego rozliczenia z mężem lub żoną. Są podatnicy, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych w ciągu roku i dostawali emeryturę jedynie przez część roku podatkowego. Otrzymają wówczas od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PIT 11A, który nie może być traktowany na równi z rozliczeniem rocznym, lecz stanowi jedynie informację o osiągniętych dochodach. W takim przypadku również konieczne jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest płatnikiem podatku od kwoty wszystkich rodzajów wypłacanych świadczeń a więc emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych,rent strukturalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych., Wszystkie dochody są już zmniejszone o pobierane w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przekazać roczne rozliczenie podatkowe podatku dochodowego od osób fizycznych oraz imienne informacje o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy (najpóźniej do ostatniego dnia lutego kolejnego roku podatkowego) zarówno świadczeniobiorcom, jak i urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Informacje te zawarte są na formularzu PIT 40A/11A i dotyczą:

- wypłaconych w ciągu roku podatkowego emerytur i rent - formularz PIT 40A/11A,

- wszelkich zasiłków  z ubezpieczenia społecznego -formularz PIT 11A,

- praw majątkowych z  niezrealizowanych świadczeń w związku ze zgonem świadczeniobiorcy - formularz PIT 11,

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl Łatwe podatki, oferującym podatnikom nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i w razie konieczności  pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Program pit 2016 od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Artykuł sponsorowany