Doktorat - klucz do kariery w świecie biznesu

Młodzi polscy naukowcy, nie muszą już wybierać pomiędzy rozwojem naukowym na uczelni a pracą w firmie zajmującej się rozwojem nowych technologii. Te dwa światy obecnie coraz bardziej się przenikają - studia doktoranckie rewolucyjnie przeobrażają się nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Od teraz świat nauki ma służyć przede wszystkim dobrobytowi gospodarczemu. Rozwój firm zajmujących się nowymi technologiami wymusza zmiany w modelu kształcenia doktorantów. 

Zbliżenie nauki do świata biznesu

Do historii przechodzi masowa produkcja publikacji i badań naukowych, które nie są reakcją na popyt rynku. Od współczesnego doktoranta coraz bardziej wymaga się przedsiębiorczości, kreatywności, dążenia do osiągnięcia ambitnych celów. Ma zdobywać unikalne doświadczenie poprzez rozwijanie swojej wiedzy i przeprowadzanie badań naukowych, których wyniki muszą spełniać międzynarodowe wymagania jakościowe w obrębie jednej - dwóch dyscyplin naukowych - część z nich, najbardziej odkrywcza, ma być publikowana i naukowo recenzowana. Badania i publikacje mają mieć jednak wymiar przede wszystkim praktyczny, nie czysto naukowy. Coraz bardziej cenione jest opracowywanie również rozwiązań pozwalających wprowadzić innowację na rynek. Dlatego też niezbędne jest, aby młodzi naukowcy jak najściślej współpracowali ze światem biznesu już w trakcie studiów. W krajach zachodnich - w Niemczech, we Francji czy Wielkiej Brytanii widoczne są już efekty takiego przeobrażenia modelu studiów doktoranckich - absolwenci są wręcz rozchwytywani na rynku pracy.

 

 

Nowe programy studiów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy ze środowiskiem akademickim opracowuje oparte na nowych zasadach programy nauczania na studiach doktoranckich na polskich uczelniach. W ich kreowaniu aktywny udział mają także przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców, w których interesie jest przeobrażenie modelu doktorantury. Po wdrożeniu nowych programów uczelnie będą mogły się starać o dofinansowanie ich realizacji - środki będą pochodzić z programu "Wiedza Edukacja Rozwój". Wnioski opublikowane w raporcie "Wykorzystanie zasad dla innowacyjnego szkolenia doktoranckiego jako narzędzia do kierowania reformami kształcenia doktoranckiego w Europie" wskazują na konieczność skierowania doktorantury na współpracę z różnymi sektorami zatrudnienia, w tym przede wszystkim z przemysłem, a także z innymi jednostkami naukowymi oraz w kierunku międzydyscyplinarnych badań naukowych.

Zespoły międzynarodowe

Ogromnym wyzwaniem dla polskich uczelni jest mająca miejsce tendencja do umiędzynarodowienia studiów doktoranckich - mówi się wręcz o "doktoracie europejskim". Jego model na zostać opracowany dzięki współpracy środowisk uniwersyteckich i naukowych z różnych krajów kontynentu. Choć "doktorat europejski" należy do przyszłości, to doktoranci już teraz mają bardzo duże możliwości pracy w międzynarodowych projektach badawczych. Po pierwsze, wyjeżdżają na zagraniczne stypendia i praktyki finansowane częściowo z programu Erasmus Plus. Po drugie - biorą udział w międzynarodowych projektach badawczych, które między innymi dzięki wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są w Polsce przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W chwili obecnej realizowane są cztery programy:

  • Międzynarodowe Agendy Badawcze - zgodnie z jego założeniami ośrodki naukowe, realizujące projekt badawczy we współpracy z jednostkami z innych krajów, otrzymują wsparcie finansowe.
  • TEAM - ten program daje wybitnym uczonym z całego świata możliwość uczestnictwa w projektach pracach badawczych przeprowadzanych w Polsce - zarówno w instytucjach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach.
  • TEAM TECH - dzięki temu programowi studenci, doktoranci i doktorzy z Polski współpracują z zespołami badawczymi pracującymi pod kierunkiem naukowców, który w sposób wybitny łączą rozwój nauki z praktycznymi zapotrzebowaniami gospodarki.
  • HOMING to wsparcie dla wybitnych młodych naukowców z Polski, którzy mieszkają poza granicami kraju, oraz osób, które obecnie mają przerwę w realizacji swej pracy badawczej. Dzięki programowi mogą oni współpracować z jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami w Polsce w oparciu o trzy modele wsparcia:
  1. HOMING - jest to grant na projekt mający charakter dwuletniego stażu podoktoranckiego. Wartość grantu to nawet 800 000 złotych. Przeznaczony jest dla młodych naukowców powracających do pracy z zagranicy do Polski.
  2. POWROTY - to grant o takiej samej wartości, przeznaczony na prace badawcze, trwające maksymalnie dwa lata, prowadzone przez osoby które na wczesnym etapie kariery naukowej przerwały ją z powodu zmiany sektora zatrudnienia lub rodzicielstwa.
  3. FIRST TEAM - jest to grant w wysokości aż 2 000 000 złotych, przeznaczony na założenie i realizację planu zespołu badawczego. Finansowanie trwa trzy lata, z możliwością jednorazowego przedłużenia na kolejny rok.

Redakcja internetowymarketing.pl poleca: Oferta na kompleksowe pozyskiwanie i obsługę dotacji unijnych