Opłata paliwowa – jak obliczyć?

Ceny paliw zmieniają się niekiedy z dnia na dzień. Na taką ich niestabilność ma wpływ wiele czynników, a przewidzenie momentu nadejścia określonych zmian nie należy do najłatwiejszych. Jedną z najważniejszych składowych cen paliw w Polsce jest opłata paliwowa. Czym dokładnie ona jest i kto musi ją płacić? Na jakiej podstawie ustalana jest jej wysokość i jak może ona wpływać na ceny za przesyłki kurierskie?

Opłata paliwowa – co to takiego?

Wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, które wykorzystywane są do napędu silników spalinowych, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 2017 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1057 ze zm.) nakłada obowiązek zapłaty opłaty paliwowej na podmioty, które prowadzą tego rodzaju działalność.

Na co przeznaczane są przychody z opłaty paliwowej? 80% z nich zasila Krajowy Fundusz Drogowy, zaś pozostałe 20% przeznaczane jest na Fundusz Kolejowy. Stawka opłaty paliwowej na dany rok ogłaszana jest na podstawie obwieszczenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu (obecnie Ministra Infrastruktury), które to zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Kto musi zapłacić opłatę paliwową?

Jak wskazuje art. 37j ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 2017 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, obowiązek zapłaty opłaty paliwowej spoczywa na producentach, importerach i nabywcach wewnątrzwspólnotowych (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) paliw silnikowych lub gazu. Należność tą będą musiały uregulować również inne podmioty podlegające (na podstawie przepisów o podatku akcyzowym) obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Jakiego rodzaju produkty podlegają opłacie paliwowej? Pełen zakres objętych opłatą substancji i mieszanin (wraz z odpowiadającymi im kodami CN) określa art. 37h ust. 4 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Od czego zależą stawki opłaty paliwowej?

Czynnikiem, który pozwala obliczyć wysokość opłaty paliwowej, jest ilość paliw silnikowych lub gazu, od których należy zapłacić podatek akcyzowy. Podmioty wprowadzające na rynek te produkty muszą uwzględnić ich rodzaj – poszczególne typy produktów obłożone są różnymi stawkami. Zgodnie z art. 37m (Dz.U.2022.659 t.j.), w 2022 roku stawka opłaty paliwowej wynosi:

  1. 152,61 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1;
  2. 329,12 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3;
  3. 186,32 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5.

To, ile finalnie zapłacą kierowcy, nie zależy wyłącznie od aktualnej podstawowej ceny paliw i opłaty paliwowej. Cenę produktu zwiększają również akcyza i podatek VAT. Należy także pamiętać, że producenci i importerzy paliw silnikowych mają obowiązek zapłaty nie tylko opłaty paliwowej, lecz również opłaty emisyjnej. Ostateczna cena produktu zawiera także marżę rafinerii i stacji benzynowej.

Wpływ opłaty paliwowej na ceny przesyłek kurierskich

Działalność firm kurierskich na terenie Polski i Europy wymaga wykorzystywania paliw i gazu. Dzięki nim możliwe jest zasilanie pojazdów i maszyn umożliwiających szybkie i bezpieczne przemieszczanie przesyłek nawet na bardzo duże odległości. Sprawna realizacja procesów dostaw wymaga zapewnienia firmie dostępu do odpowiednio dużej ilości poszczególnych paliw. Jak więc firmy kurierskie radzą sobie z tak szybko zmieniającymi się cenami, jakimi charakteryzuje się rynek paliw?

Każdy przewoźnik w nieco inny sposób radzi sobie z kosztami, jakie generuje opłata paliwowa. Niektórzy włączają tę należność w cenę dostawy, inni zaś decydują się ją wyodrębnić i doliczać do cen paczek jako dopłatę. Częstotliwość indeksowania wysokości takiej opłaty również zależy od indywidualnych ustaleń firmy kurierskiej. To, jak wysoka stawka dopłaty zostanie naliczona, może zależeć również od gabarytów przesyłki.

Artykuł partnera